Aanmelden

Indien u een ondersteuningsvraag heeft met betrekking tot leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, is het belangrijk om te weten in welke fase van het zorgcontinuüm de ondersteuningsvraag zich situeert.

Fase 0 en 1

De school neemt de zorg voor leerlingen in deze fase zelf op. De Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) en het CLB kunnen hierbij ondersteuning bieden. Ondersteuningsvragen die zich situeren op fase 0 en 1  worden niet door het ondersteuningsteam opgenomen.

Fase 2 en 3

Vanaf een leerling zorg nodig heeft in fase 2 of 3 zal het CLB samen met school,  leerling en ouders een handelingsgericht diagnostisch traject starten.  Samen wordt bekeken welke hulp een gepast antwoord kan bieden: CLB,  hulpverlening binnen de diensten van Jeugdhulp of het ondersteuningsteam.

Weg naar aanmelden

Vanuit VOKAN

  • leerlingen van het basisaanbod (voorheen type 1 en type 8)
  • leerlingen met gedrags- en /of emotionele problemen (type 3)
  • leerlingen met STOS-problematiek (spraak-taal-ontwikkelingsstoornis) (type 7 STOS)
  • leerlingen met autismespectrumstoornis (type 9)

Vanuit bestaande diensten uit Buitengewoon Onderwijs

  • leerlingen een matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2)
  • leerlingen met een motorische beperking (type 4)
  • leerlingen met een visuele beperking (type 6)
  • leerlingen met een auditieve beperking (type 7 auditief)