FAQ ondersteuningsaanvraag

FAQ

Waarom duurt het lang voor een traject opgestart wordt?

Een ondersteuningsvraag legt een hele weg af. Het is mogelijk dat de juiste verantwoordingsdocumenten nog opgesteld of afgewerkt moeten worden door het CLB. Soms moet eerst nog worden bekeken welke vorm van ondersteuning een antwoord biedt op deze vraag : een ondersteuner, een competentiebegeleider, een ondersteuner samen met een competentiebegeleider, een begeleider van de pedagogische dienst, een ander ondersteuningsnetwerk, … Soms is het ook wachten tot een ondersteuner met de juiste expertise ruimte vrij heeft om te kunnen starten.

Hoe weten ouders of er een aanvraag gedaan is voor ondersteuning?

De school bekijkt samen met het CLB of er een aanmelding voor ondersteuning gebeurt. Ouders worden door school en CLB bij dit proces betrokken.

Hoe weten ouders wanneer een traject gestart wordt?

Het ondersteuningsnetwerk informeert de school en het CLB over de start van een traject. De school brengt de ouders hiervan op de hoogte. Tijdens de eerste weken van zo’n traject worden meestal ook de ouders uitgenodigd om mee richting te geven aan de geboden ondersteuning.

Hoe weet de school of het CLB wanneer een traject gestart wordt?

Bij aanvang van een traject communiceert de ondersteuner dit aan de betrokken partners. We maken er ook werk van om vanuit de coördinatie school en CLB zoveel als mogelijk op de hoogte te brengen.

Waarom worden sommige aanmeldingen eerst verder onderzocht voor er een ondersteuner aan gekoppeld wordt?

Soms moet nog worden uitgezocht of de juiste verantwoordingsdocumenten opgesteld zijn.

Bij andere vragen bekijken we graag eerst wie de meest geschikte ondersteuning kan geven : een ondersteuner, een competentiebegeleider, een ondersteuner samen met een competentiebegeleider, een begeleider van de pedagogische dienst, …

Waarom krijgt een kind soms geen individuele ondersteuning?

Sommige vragen kunnen door de school zelf opgevangen worden.

Het gebeurt ook dat andere vormen van ondersteuning (eerst) nodig zijn om een antwoord te kunnen bieden op de vraag. Vragen in fase 0 of 1 van het zorgcontinuüm worden opgenomen door de pedagogische begeleidingsdienst, vragen in fase 2 of 3 door begeleiders competentie. Zij werken minder met individuele leerlingen maar meer op klas- of schoolniveau.

Sommige kinderen beschikken niet over de juiste verantwoordingsdocumenten.

Soms is ondersteuning voor de leerkracht (of het team) een beter antwoord op de hulpvraag.

Waarom duren sommige trajecten lang en zijn andere trajecten kort?

We bieden steeds ondersteuning op maat. Samen met alle partners gaan we op zoek naar de juiste vorm van ondersteuning zo lang als nodig … maar ook niet langer dan nodig. Wanneer een vraag beantwoord is, kan bekeken worden of een nieuwe of bijkomende vraag nodig is.

Waarom krijgt een kind geen volledig schooljaar meer ondersteuning?

De overheid bepaalt niet langer een vast aantal uren begeleiding per week per leerling, zoals voorheen.

De geboden ondersteuning wordt ingezet zo lang als nodig, maar ook niet langer dan nodig. Wanneer de school aangeeft verder te kunnen zonder ondersteuner, wordt in onderling overleg het traject voor een bepaalde vraag afgerond. De vrijgekomen ruimte bij een ondersteuner wordt dan ingezet voor een nieuwe vraag bij eenzelfde leerling of een andere leerling of groepje.

Kunnen ouders of scholen kiezen vanuit welk ondersteuningsnetwerk er hulp geboden wordt?

Scholen voor gewoon onderwijs hebben een keuze gemaakt voor samenwerking met een specifiek ondersteuningsnetwerk. Wanneer dit ondersteuningsnetwerk niet over de juiste expertise beschikt, kan doorverwezen of samengewerkt worden met een ander ondersteuningsnetwerk.

Hoe zal de ondersteuning voor leerlingen type 2-4-6-7 (auditief) verlopen?

Voor de leerlingen met type 2 (kinderen met een verstandelijke beperking) kan VOKAN ondersteuning bieden. Deze ondersteuning zal op maat zijn, en is flexibel :  zo lang als nodig en niet langer dan nodig.

Voor type 4 (kinderen met een motorische beperking), type 6 (kinderen met een visuele beperking) of type 7 auditief (kinderen met een auditieve beperking) kan de school zelf op zoek gaan naar een ander ondersteuningsnetwerk dat deze types aanbiedt. De school kan ook voorstellen dat VOKAN de vraag doorstuurt naar een ander ondersteuningsnetwerk naar keuze.

De overheid bepaalt niet langer een vast aantal uren begeleiding per week per leerling, zoals voorheen. Ook hier kan ondersteuning tijdens het schooljaar aangevraagd worden en is deze flexibel en op maat.

Kunnen ondersteuners thuis of elders ondersteuning bieden?

Neen, begeleiding op verplaatsing kan niet. Overleg kan wel. De ondersteuner kan bijvoorbeeld de betrokken leerkracht die tijdelijk onderwijs aan huis geeft, ondersteunen. De ondersteuner kan bijvoorbeeld ook overleggen met betrokkenen tijdens een naadloos en flexibel traject (NAFT) in het secundair onderwijs.

 

Voor meer antwoorden verwijzen we graag naar de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Question 1
Answer 1
Question 2
Answer 2
Question 3
Answer 3