Ondersteuning nodig?

Wie komt er in aanmerking?

Wie komt er in aanmerking voor ondersteuning

ondersteuning vanuit vokan

Leerlingen met een profiel / diagnose

 • basisaanbod
 • gedrag en emotionele problemen
 • STOS (spraak en taalontwikkelingsstoornis)
 • autisme
 • matige tot ernstige mentale beperking
ondersteuning vanuit een andere dienst uit het buitengewoon onderwijs

Leerlingen met een profiel / diagnose

 • Fysieke beperkingen
 • Visuele beperkingen
 • Auditieve beperkingen

 

Ondersteuning nodig?

Heb je ondersteuning nodig?

 • School, CLB en pedagogische begeleidingdienst (PBD) als partners op fase 0 en 1.
 • Ondersteuning mogelijk in fase 2 en 3.
 • Geen ondersteuning wanneer er nog geen handelsgericht diagnostisch-traject (HGD traject) doorlopen werd.

Verloop van de ondersteuning

Verloop van de ondersteuning

START

Beeldvorming

ONDERSTEUNING

Samen aan de slag

REFLECTIE

Samen kijken waar we staan.

Samen kijken naar een vraag

Wat is de juiste vraag?

 • Wat heeft de leerling nodig om tot leren te komen?
 • Wat heeft de leerkracht nodigom dit kind te  begeleiden zodat het tot leren komt?
 • Wat hebben de ouders nodig?
 • Belang van een goede communicatie tussen alle partijen
Maken van een focusvraag start altijd vanuit een grote vraag

Belang van samenwerking met alle partijen!

Samenwerken staat centraal

Belang van samenwerken met alle partijen!

 • Samenwerking is belangrijk en noodzakelijk! Juist daarom bekijken we een zorgvraag graag samen met alle betrokken partners.
 • Intensiteit is afhankelijk van de ondersteuningsvraag
 • Afspraken over hoe de communicatie zal lopen, worden gemaakt met alle partijen.

Kind/Jongere

Wat heeft deze leering, in deze klas met deze medeleerlingen en deze school nodig? Om met zijn kwaliteiten en moeilijkheden op een zo goed mogelijke manier school te lopen.

Ouders

Ouders blijven een heel belangrijke partner. Zij kennen hun kind namelijk het best. Vermits elk traject anders verloopt, kan ook de samenwerking met de ouders van traject tot traject verschillen.

School gewoon onderwijs

De school waar de leerling schoolloopt formuleert de hulpvraag. Samen met hen bekijken we wat we als antwoord kunnen bieden op de noden voor de leerling, de klas, de leerkracht of zelfs het hele schoolteam.

Externe partners

Clb, competentiebegeleiding, pedagogische begeleiding, school voor buitengewoon onderwijs, …

Getuigenissen