Werking

Onze visie

Vanuit de kracht van het samenwerken willen we iedereen ten volle laten ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden voor een mooie toekomst. Hierbij hanteren we niet de norm als leidraad, maar wel het eigen functioneren, de eigen veerkracht en het eigen welbevinden van elk individueel kind, individuele leerkracht en de groepen waarbinnen zij functioneren. Samen willen we naar een krachtigere leeromgeving evolueren waarbij we scholen sterker maken in het werken met en kijken naar alle kinderen met hun specifieke talenten als vertrekpunt. Dit in een sfeer van positiviteit waarbij uitgegaan wordt van diversiteit om te evolueren naar echte inclusie. We willen vanuit het onderwijsnetwerk samen met de andere partners nadenken en op stap gaan om in kleine stapjes ruimer te leren kijken en te gaan verbreden. Ons doel hierbij is leerkrachten en leerlingen een brede ontwikkeling aan te bieden waarbij er gekeken wordt naar de persoon als geheel. Om deze mindshift in het onderwijslandschap te bekomen wil het onderwijsnetwerk graag faciliteren om het beste in zowel de leerlingen als de leerkrachten naar boven te halen en hen alle kansen te bieden tot ontwikkeling. Ook uitwisseling, dialoog, ontmoeten en verbinden lijken ons hierbij sleutelwoorden in het hele proces. We willen mensen in beweging brengen en mogelijkheden creëren om via een flexibel ontwikkelingsproces te evolueren naar autonomie (van ‘moeten’ naar ‘willen’).  Hierbij willen we de zin in leren en leven aanwakkeren. We willen leerlingen en leerkrachten in hun kracht zetten en in verbinding laten gaan zodat zij maximale ontwikkelingskansenervaren vanuit een innerlijke flow. Hiervoor is het belangrijk dat alle partners samen en in verbinding rond de leerling staan en hem hierbij ten volle ondersteunen.

Wie zijn wij?

Het ondersteuningsnetwerk VOKAN

VOKAN ondersteuningsnetwerk wordt gevormd door een 100-tal scholen voor basisonderwijs en een 60-tal scholen voor secundair onderwijs die samenwerken met 7 scholen buitengewoon basisonderwijs en 5 scholen buitengewoon secundair onderwijs,  CLB en pedagogische begeleiding. Dit in partnerschap met ouders,  MFC(*),  CAR(**) en andere externe diensten.

(*) MFC = Multifunctionele centra
(**) CAR = Centra voor ambulante revalidatie

Het VOKAN platform

platform-juni-2020-min

Wie komt er in aanmerking?

Wie komt er in aanmerking voor ondersteuning

Ondersteuning vanuit VOKAN netwerk

Leerlingen met een profiel / diagnose

 • basisaanbod
 • gedrags en/of emotionele problemen
 • STOS (spraak en taalontwikkelingsstoornis)
 • autisme
 • matige tot ernstige mentale beperking
 • fysieke beperkingen
 • auditieve beperkingen
Ondersteuning vanuit een andere school voor buitengewoon onderwijs

Leerlingen met een profiel / diagnose

 • visuele beperkingen

Ondersteuning nodig?

Heb je ondersteuning nodig?

 • School, CLB en pedagogische begeleidingdienst (PBD) als partners op fase 0 en 1.
 • Ondersteuning mogelijk in fase 2 en 3.
 • Geen ondersteuning wanneer er nog geen handelingsgericht diagnostisch-traject (HGD traject) doorlopen werd samen met het CLB.

Verloop van de ondersteuning

Verloop van de ondersteuning

START

Beeldvorming

ONDERSTEUNING

Samen aan de slag

REFLECTIE

Samen kijken waar we staan.

Samen kijken naar een vraag

Wat is de juiste vraag?

 • Wat heeft de leerling nodig om tot leren te komen?
 • Wat heeft de leerkracht nodig om dit kind te begeleiden zodat het kan ontwikkelen?
 • Wat hebben de ouders nodig?
 • Belang van een goede communicatie tussen alle partijen.
We werken vanuit een focusvraag.

Belang van samenwerking met alle partijen!

Samenwerken staat centraal

Belang van samenwerken met alle partijen!

 • Samenwerking is belangrijk en noodzakelijk! Juist daarom bekijken we een zorgvraag graag samen met alle betrokken partners.
 • Intensiteit is afhankelijk van de ondersteuningsvraag.
 • Afspraken over hoe de communicatie zal lopen, worden gemaakt met alle partijen.

Kind/Jongere

Wat heeft deze leering, in deze klas met deze medeleerlingen en deze school nodig? We streven naar kwaliteitsvol onderwijs waar moeilijkheden en talenten hand in hand kunnen gaan.

Ouders

Ouders blijven een heel belangrijke partner. Vermits elk traject anders verloopt, kan ook de samenwerking met de ouders van traject tot traject verschillen.

School gewoon onderwijs

De school waar de leerling school loopt formuleert de hulpvraag. Samen met hen bekijken we wat we als antwoord kunnen bieden op de noden voor de leerling, de klas, de leerkracht of zelfs het hele schoolteam.

Externe partners

We werken samen met CLB, competentiebegeleiding, pedagogische begeleiding, school voor buitengewoon onderwijs, externe diensten, …

Getuigenissen